لایسنس روت لایت اسپید

لایسنس روت لایت اسپید

لایت اسپید 8هستهقابل استفاده برای یک سرور
لایسنس 8 هسته

لایت اسپید دوهستهقابل استفاده برای یک سرور
لایسنس دو هسته