لایسنس روت سی پنل

سی پنل روت مجازی با هزینه اولیه

لایسنس روت سرور مجازی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان
با هزینه اولیه و هزینه تمدید ماهانه کمتر
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی cPanel.net

سی پنل روت مجازی بدون هزینه اولیه

لایسنس روت سرور مجازی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان
بدون هزینه اولیه و با هزینه تمدید ماهانه بیشتر
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی cPanel.net

سی پنل روت اختصاصی با هزینه اولیه

لایسنس روت سرور اختصاصی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان
با هزینه اولیه و هزینه تمدید ماهانه کمتر
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی cPanel.net

سی پنل روت اختصاصی بدون هزینه اولیه

لایسنس روت سرور اختصاصی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان
بدون هزینه اولیه و هزینه تمدید ماهانه بیشتر
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی cPanel.net