لایسنس Imunify

محدود به یک اکانت

Imunify360
فعال سازی انلاین
محدود به یک اکانت
امکان تغییر ای پی دارد
امکان بروزرسانی دارد
نصب رایگان

محدود به 30 اکانت

Imunify360
فعال سازی انلاین
محدود به 30 اکانت
امکان تغییر ای پی دارد
امکان بروزرسانی دارد
نصب رایگان

محدود به 250 اکانت

Imunify360
فعال سازی انلاین
محدود به 250 اکانت
امکان تغییر ای پی دارد
امکان بروزرسانی دارد
نصب رایگان

بدون محدود در اکانت

Imunify360
فعال سازی انلاین
بدون محدود در اکانت
امکان تغییر ای پی دارد
امکان بروزرسانی دارد
نصب رایگان

ImunifyAV+

ImunifyAV+
فعال سازی انلاین
بدون محدود در اکانت
امکان تغییر ای پی دارد
امکان بروزرسانی دارد
نصب رایگان