لایسنس امنیتی

آنتی شلر ConfigServer eXploit Scanner

شناسایی بیش از 6000 فایل مخرب.
شناسایی فایل مخرب براساس نام فایل.
شناسایی فایل‌های باینری قابل اجرا.
شناسایی و ارسال گزارش در مورد حملات symlink.
شناسایی نسخه‌های قدیمی CMSهای معروف و ارسال گزارش به مدیر.
محدودیت 4 بار تغییر ای پی توسط سایتconfigserver.com

CXS روت شده

شناسایی بیش از 4000 فایل مخرب.
شناسایی فایل مخرب براساس نام فایل.
شناسایی فایل‌های باینری قابل اجرا.
شناسایی و ارسال گزارش در مورد حملات symlink.
شناسایی نسخه‌های قدیمی CMSهای معروف و ارسال گزارش به مدیر.
پشتیبانی توسط سایت configserver.com