گواهی نامه SSL

Commercial SSL (DV)

کد گذاری 2024 یا 4048 بایت
سازگار بر روی 99.9% مرورگرهای معتبر
قابلیت Reissue آنلاین
قابلیت تمدید آنلاین
پشتیبانی از تمامی پسوند های دامنه حتی ir
امکان فعال سازی همزمان برای WWW
قابلیت سفارش به صورت همزمان تا 200 دامنه
نیاز به ارسال ترجمه رسمی مدارک
قابل استفاده به صورت WildCard
درچ نام شرکت به لاتین در ادرس بار مرورگر

WildCard Commercial SSL (DV)

کد گذاری 2024 یا 4048 بایت
سازگار بر روی 99.9% مرورگرهای معتبر
قابلیت Reissue آنلاین
قابلیت تمدید آنلاین
پشتیبانی از تمامی پسوند های دامنه حتی ir
امکان فعال سازی همزمان برای WWW
قابلیت سفارش به صورت همزمان تا 200 دامنه
نیاز به ارسال ترجمه رسمی مدارک
قابل استفاده به صورت WildCard
درچ نام شرکت به لاتین در ادرس بار مرورگر

Trusted SSL (OV)

کد گذاری 2024 یا 4048 بایت
سازگار بر روی 99.9% مرورگرهای معتبر
قابلیت Reissue آنلاین
قابلیت تمدید آنلاین
پشتیبانی از تمامی پسوند های دامنه حتی ir
امکان فعال سازی همزمان برای WWW
قابلیت سفارش به صورت همزمان تا 200 دامنه
نیاز به ارسال ترجمه رسمی مدارک
قابل استفاده به صورت WildCard
درچ نام شرکت به لاتین در ادرس بار مرورگر

WildCard Trusted SSL (OV)

کد گذاری 2024 یا 4048 بایت
سازگار بر روی 99.9% مرورگرهای معتبر
قابلیت Reissue آنلاین
قابلیت تمدید آنلاین
پشتیبانی از تمامی پسوند های دامنه حتی ir
امکان فعال سازی همزمان برای WWW
قابلیت سفارش به صورت همزمان تا 200 دامنه
نیاز به ارسال ترجمه رسمی مدارک
قابل استفاده به صورت WildCard
درچ نام شرکت به لاتین در ادرس بار مرورگر

Premium EV SSL (EV)

کد گذاری 2024 یا 4048 بایت
سازگار بر روی 99.9% مرورگرهای معتبر
قابلیت Reissue آنلاین
قابلیت تمدید آنلاین
پشتیبانی از تمامی پسوند های دامنه حتی ir
امکان فعال سازی همزمان برای WWW
قابلیت سفارش به صورت همزمان تا 200 دامنه
نیاز به ارسال ترجمه رسمی مدارک
قابل استفاده به صورت WildCard
درج نام شرکت به لاتین در ادرس بار مرورگر