لایسنس WHMCS

Starter

WHMCS start
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Pluse

WHMCS pluse
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Professional

WHMCS Professional
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 500 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business 1000

WHMCS Business 1000
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 1000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business 2500

WHMCS Business
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 2500 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business 5000

WHMCS Business 5000
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 5000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business 10000

WHMCS Business 10000
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 10000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business 20000

WHMCS Business 20000
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 20000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business 30000

WHMCS Business 30000
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 30000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business 50000

WHMCS Business 50000
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 50000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business 100000

WHMCS Business 100000
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 100000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business Unlimited

WHMCS Business
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
بدون محدودیت در تعداد کاربر
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com