رفع مسئولیت

رفع مسئولیت

لایسنس ها تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی (از قبیل از دست رفتن اطلاعات و …) مسئولیتی ندارد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)، نقض توافقنامه و رویه های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشتری در استفاده از محصولات و یا خدمات لایسنس ها و یا به هر علتی سبب از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد،در برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممکن است از حالات فوق مستثنی گردد که در چنین شرایطی مسئولیت لایسنس ها محدود به قانون می گردد. مشتری موافقت می کند که در هیچ شرایطی حداکثر مسئولیت تقبل شده توسط لایسنس ها در برابر خسارات احتمالی، بیش از کل مقدار پرداختی به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد.