نوشته

CloudLinux 7: هسته به روز رسانی شد (نسخه بتا).

  نسخه جدید هسته ای منتشرشده ، به طور کامل مسائل مربوط به تابع ptrace_may_access را رفع می کند....