نوشته

الزامات سیستم برای نصب Cpanel

  ذکر این نکته ضروری است ،این مطالب بر اساس آخرین نکات ذکر شده در سایت Cpanel  می باشد...

نصب و راه اندازی Cpanel

برای نصب دستور زیر را اجرا کنید: cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest آخرین...