نوشته

کلود لینوکس ۷.۳ – CloudLinux 7.3

آیا از نسخه های قدیمی کرنل(kernel) استفاد می کنید؟   این ممکن است بعد از آپدیت کلودلینوکس۷.۳ –  (CloudLinux7.3)...