نوشته

نصب و راه اندازی Cpanel

برای نصب دستور زیر را اجرا کنید: cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest آخرین...