آیین نامه حفاظت از اطلاعات عمومی و سی پنل

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

آیین نامه حفاظت از اطلاعات عمومی و سی پنل

از ۲۵/ ۵/۲۰۱۸ آیین نامه حفاظت اطلاعات عمومی کاربران که توسط اتحادیه اروپا تنظیم گشته بصورت مقررات قابل اجرا ارائه خواهد شد. این آیین نامه در باره ی جمع آوری ، انتقال ، تجزیه و تحلیل و استفاده شخصی اطاعات هرفرد در اروپا می باشد.

دلیل اعمال این آیین نامه در cPanel  وجود کاربران و مشتریان مستقیم و غیر مستقیم اروپایی است که اطلاعات آنها بوسیله این شرکت جمع آوری یا تجزیه و تحلیل می شود ، اگرچه cPanel  یک شرکت آمریکایی می باشد.

این فرآیند توسط یک نقشه اطلاعاتی که تشخیص چگونگی جمع آوری ، دستکاری و انتقال اطلاعات شهروندان اروپایی را شفاف سازی می کند ، اعمال می شود.

ذکر این نکته ضروری است که cPanel  و WHM یک محصول نرم افزاری با قابلیت تنظیم بالا می باشد و به همین دلیل توانایی تهسیل در مطابقت با این آیین نامه را دارد.

https://blog.cpanel.com/general-data-protection-regulation-and-cpanel

آیین نامه حفاظت از اطلاعات عمومی و سی پنل

۵/۵ - (۱ امتیاز)