آموزش نصب آنتی شلر CXS

۱۷ فروردین ۱۳۹۸

این آنتی شلر بسیار قدرتمند و محبوب را می توان در کنترل پنل سی پنل و دایرکت ادمین نصب نمود .

جهت نصب در سی پنل پس از تهیه لایسنس از لایسنس ها با وارد نمودن دستورات ذیل در SSH نصب نمود :

cd /usr/src
rm -f cxs*
wget https://download.configserver.com/cxsinstaller.tgz
tar -xzf cxsinstaller.tgz
perl cxsinstaller.pl ipv4
rm -fv cxsinstaller.*

پس از نصب می توانید وارد Plugin های سی پنل شده و وارد آنتی شلر شود و آن را مدیریت نمایید .

البته برای نصب در دایرکت ادمین کمی کار مشکل تر بوده اما نحوه نصب صحیح آن را برای کاربران لایسنس ها تهیه نموده ایم :

در ابتدا دستور yum updste را بزنید و سیستم عامل را آپدیت کنید و سپس با دستورات ذیل Clamav را نصب کنید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set clamav yes
./build clamav

سپس دستورات ذیل را اجرا کنید :

wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://download.configserver.com/cxsinstaller.tgz
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
yum -y install sqlite perl-DBI perl-DBD-SQLite perl-Linux-Inotify2 cpan perl-Archive-Tar perl-Archive-Zip.noarch perl-Crypt-SSLeay.x86_64 perl-Time-HiRes.x86_64
cpan -i Archive::Zip
cpan -i Archive::Tar
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh epel-release-6*.rpm
yum install perl-Linux-Inotify2 -y
tar -xzf cxsinstaller.tgz
perl cxsinstaller.pl
rm -fv cxsinstaller.*
cd /etc/cxs/
ln -s cxsdaily.sh /etc/cron.daily/

در صورتی که مراحل به درستی انجام شود CXS به  صورت کامل نصب می گردد .

 

جهت اجرا شدن CXS در Centos 6 دستورات ذیل را بزنید :

chkconfig cxswatch on
/etc/init.d/cxswatch start

و  برای  Centos7 :

systemctl enable cxswatch.service
systemctl start cxswatch.service
rm -rf /etc/cxs/cxs.restricted

نصب آنتی شلر با موفقیت به اتمام رسید .

حال یک فایل خالی در آدرس ذیل با نام cxs.restricted بسازید :

/etc/cxs/

کار به اتمام رسید . حالا نوبت کانفیگ آن است  در صورت نیاز به کانفیگ حرفه ای این پلاگین قدرتمند کافیست با واحد فنی لایسنس ها تماس بگیرید .

کلمات کلیدی :

آموزش نصب آنتی شلر CXS ,  آنتی شلر قدرتمند

۵/۵ - (۱ امتیاز)