آموزش نصب کنترل پنل سی پنل

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

برای نصب سی پنل ابتدا وارد ssh میشوید و سپس دستورات زیرا به ترتیب اجرا میکنید

yum install wget perl gcc gcc-c++ make -y

wget http://layer1.cpanel.net/latest

chmod +x latest

sh latest

بعد از وارد کردن این دستورات باید حدود ۲ ساعت صبر کنید تا نصب سی پنل تمام شود و بعد از اینکه نصب به پایان رسید میتوانید از طریق پورت ۲۰۸۶ وارد WHM شوید.

همچنین برای اجرا در Centos7 باید networkmanager قبل از نصب غیرفعال شود

 systemctl stop NetworkManager
  systemctl disable NetworkManager 

و سپس network service استارت شود.

systemctl enable network.service
systemctl start network.service

۵/۵ - (۱ امتیاز)