ویژگی های Link Tracking- مزایا و چگونگی استفاده از آن