نوشته

آشنایی با الگوریتم های گوگل

موتور جستجوی گوگل بر پایه ی الگوریتم هایی شکل گرفته که سایت های مورد جستجو را رتبه بندی کرده...